YUCCA & ENZYME

170.000 VND

  • Hấp thu khí độc NH3, NO2, H2S và xử lý đáy ao.
  • Cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc NH3 cao.
  • Giảm khí độc sau 2 giờ sử dụng.

Hơn 500 lượt đánh giá