Biofloc nên chọn Rong Biển hay Bột Bắp ?

Vai trò chất nền trong hệ thống biofloc Với lợi thế nuôi tôm cá với mật độ cao và khả năng quản lý sự hình thành ammoniac trong hệ thống nuôi mà Công nghệ biofloc (BFT) đã được các trang