Cách Xử Lý NO2 Trong Ao Nuôi Tôm

Xu hướng hiện nay của người nông dân nuôi tôm là thường nuôi với mật động cao (100 con/m2) để tăng sản lượng tôm trong ao. Nhưng việc nuôi tôm mật độ cao như vậy tìm ẩn rất nhiều rủi