BKC 80 – diệt khuẩn bkc dụng trong thủy sản

BKC 80 Sát trùng nguồn nước

Diệt khuẩn trong ao tôm, cá

 

Hơn 500 lượt đánh giá