Snail-S: Thuốc diệt ốc đinh, chem chép, loài 2 mảnh

370.000 VND

Chuyên diệt ốc đinh, dòm xanh, hến, chem chép, con hà, nhau châu, cá tạp,… Trong ao có tôm.

Sản phẩm snail – s thành phần có chứa saponin

AN TOÀN CHO TÔM, KHÔNG GÂY SỐC TÔM

Khối lượng: 1kg

Hơn 500 lượt đánh giá