B52 NITRO- men vi sinh dạng EM gốc ủ iếm khí

350.000 VND

Vi sinh gốc để EM tăng sinh khối.

Phân hủy NH3, NO2, H2S

Xử lý nước, đáy ao. Gây màu nước

Hơn 500 lượt đánh giá